Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Aanvraag en benoeming curator

WIE KAN EEN CURATELE AANVRAGEN?

 • betrokkene zelf;
 • partner;
 • bloedverwanten tot de vierde graad;
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is);
 • officier van justitie;
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft;

WAAR WORDT CURATELE AANGEVRAAGD?
Curatele wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

HOE WORDT CURATELE AANGEVRAAGD?
Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

 • ingevuld aanvraagformulier tijdens intake gesprek FIN Bewindvoering;
 • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen);
 • bereidverklaring (in te vullen door degene die curator wordt);
 • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

HOE VERLOOPT HET AANVRAGEN?
De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak over uw aanvraag.

KOSTEN EN VERGOEDING
GRIFFIERECHTEN
Voor de benoeming van een curator moet u griffierechten betalen. Het tarief van het griffierecht is het laagste tarief binnen het griffierecht en is tevens het tarief voor onvermogenden. Wanneer iemand met een laag inkomen de maatregel aanvraagt kan hij/zij bij de gemeente vragen om een vergoeding uit de Bijzondere bijstand. FIN Bewindvoering helpt u hierbij.

ONKOSTENVERGOEDING VOOR DE MENTOR
De kantonrechter stelt een onkostenvergoeding vast, die uit het vermogen van de gementoreerde wordt betaald. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de gemeente voor Bijzondere bijstand. FIN Bewindvoering helpt u hierbij.

BEËINDIGING VAN CURATELE
De taak van de curator eindigt:

 • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
 • door overlijden van de curator of curandus;
 • wanneer de curator onder curatele wordt gesteld of een mentor en/of bewindvoerder krijgt toegewezen;
 • door ontslag van de curator of beëindiging van de curatele door de kantonrechter;
 • als de curatele wordt vervangen door een andere maatregel;
 • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

EEN KLACHT INDIENEN TEGEN EEN CURATOR
Als een curator in iemands ogen in zijn of haar taak tekort schiet, kan die persoon schriftelijk een klacht indienen bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel is getroffen. Voor het indienen van een klacht dient men 18 jaar of ouder te zijn.