Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarig persoon als deze persoon als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn belangen van niet- financiële aard te behartigen.

Omdat het bij mentorschap gaat over niet-financiële zaken, moet u bijvoorbeeld denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging van de betrokkene, zijn verpleging, behandeling en begeleiding. Een voorbeeld is een (oudere) persoon die geleidelijk aan steeds verder dementeert.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN MENTORSCHAP?

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

Maar de betrokkene mag natuurlijk nooit tegen zijn vrije wil in onderworpen worden aan medische experimenten. Dat geldt ook voor opneming in een psychiatrisch ziekenhuis.

Voorbeelden van beslissingen die de mentor wel mag nemen zijn:

  • tandartsbehandelingen;
  • de keuze van het soort behandeling;
  • de keuze van bepaalde medicijnen (goedkoop ‘huismerk’ of duurder ‘A-merk’, terwijl werking dezelfde is).

De mentor treedt ook op als raadgever, bemiddelaar en als bewaker van de belangen van de betrokkene. Als de betrokkene buitensporig bang is voor de tandarts dan kan de betrokken persoon zich verzetten tegen de tandartsbehandeling. De mentor kan de behandeling wel doorgang laten vinden als hierdoor ernstig nadeel voor de betrokkene wordt verkomen.

De mentor brengt op verzoek van de kantonrechter verslag uit van het mentoraat. De mentor is verplicht om alle gewenste inlichtingen aan de kantonrechter te verstrekken.

Een verzoek tot mentorschap wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont. Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of andere levensgezel), zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene, zijn voogd, zijn curator of het openbaar ministerie. De betrokkene zelf kan het verzoek ook doen.

Bij mentorschap mag iemand niet zelf meer beslissen over zijn verzorging, verpleging en behandeling. Het doel van mentorschap is dat iemand op het persoonlijke vlak wordt beschermd.