Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Controle op kwaliteit

Het belang van de cliënt dient altijd voorop te staan. Zeker bij het beheren van de financiën van een bijzondere en kwetsbare doelgroep. FIN Bewindvoering hecht dan ook veel waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid, openheid. Zo werkt FIN Bewindvoering met een inlogsysteem, waarbij de cliënt mee kan kijken wat de bewindvoerder allemaal doet.

FIN Bewindvoering is aangesloten bij de Branchevereniging PBI.

BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Binnen BPBI kunnen leden kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, onder andere via studiedagen en de landelijke Bewindvoerdersdag (PE-geaccrediteerd). Daarnaast fungeert de BPBI als vraagbaak voor hun leden en de ketenpartners.

KWALITEITSWAARBORG

Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

De kwaliteitseisen voor een bewindvoerder zijn sedert 1-1-2014 door de wet aangescherpt, zie de website van de Rijksoverheid.

FIN Bewindvoering voldoet aan al deze eisen van de nieuwe wet.

De branchevereniging ziet erop toe dat al hun leden hier aan blijven voldoen. Dit doen zij middels een jaarlijks terugkerende audit.

De BPBI is een gewaardeerd gesprekspartner van diverse ministeries, kantonrechters uit het familierecht, het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en verschillende gemeenten en gemeentelijke instanties. Ook leggen zij contact tussen de diverse organisaties onderling en proberen we samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

De kantonrechter verlangt dat de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording aflegt over het door hem gevoerde bewind. De kantonrechter controleert deze rekening en verantwoording en stelt kritische vragen als de situatie niet volstrekt helder is.

Het staat de cliënt overigens te allen tijde vrij informatie over het bewind bij de bewindvoerder op te vragen. Op deze wijze houdt de cliënt zelf ook zicht op de voortgang van het bewind en is openheid gewaarborgd.

Tot slot vindt een jaarlijkse accountantscontrole plaats, waarbij wordt beoordeeld of de organisatie financieel gezond is en aan diverse kwaliteitsnormen voldoet.

De controle op de door de bewindvoerder geleverde kwaliteit is daarmee vierledig. De kantonrechter, auditor, accountant en de cliënt zelf houden periodiek toezicht, waarmee de financiële belangen van de cliënt optimaal worden gewaarborgd.

FIN Bewindvoering is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens.