Bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap

Aanvraag en benoeming bewindvoerder

WIE KAN EEN BEWINDVOERING AANVRAGEN?

 • betrokkene zelf;
 • partner;
 • bloedverwanten tot de vierde graad;
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is);
 • officier van justitie;
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft;
 • curator of mentor.

WAAR WORDT BEWINDVOERING AANGEVRAAGD?
Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

HOE WORDT BEWINDVOERING AANGEVRAAGD?
Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter is nodig:

 • ingevuld aanvraagformulier welke FIN Bewindvoering tezamen met u in zal vullen tijdens het intake gesprek;
 • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen) of een verklaring dat u dit niet wilt ivm. privacy
 • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt);
 • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd of een heldere omschrijving dat er sprake is van problematische schulden.

HOE VERLOOPT HET AANVRAGEN?
De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen twee weken na de zitting een uitspraak (beschikking) over uw aanvraag.

KOSTEN EN VERGOEDING
GRIFFIERECHTEN
Voor de benoeming van een mentor moet u griffierechten betalen. Het tarief van het griffierecht is het laagste tarief binnen het griffierecht en is tevens het tarief voor onvermogenden. Wanneer iemand met een laag inkomen de maatregel aanvraagt kan hij/zij bij de gemeente vragen om een vergoeding uit de Bijzondere bijstand. FIN bewindvoerig helpt u hierbij.

ONKOSTENVERGOEDING VOOR DE BEWINDVOERDER
De kantonrechter stelt een onkostenvergoeding vast, die uit het vermogen van de onder bewind gestelde wordt betaald. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de gemeente voor Bijzonder bijstand. FIN Bewindvoering helpt u hierbij.

BEËINDIGING VAN BEWINDVOERING

 • De taak van de bewindvoerder eindigt:
 • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
 • door overlijden van de bewindvoerder of cliënt;
 • wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld;
 • door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter;
 • als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel;
 • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.